Anmälan till ridläger på Sindarve

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad
Notera att vi har en generell viktgräns på 75 kg eftersom de flesta av våra hästar är i ponnystorlek. Om du är storvuxen bör du kontrollera att det finns lämplig häst innan du anmäler.
Notera även att vi har en rökfri anläggning!

Betalning

Samtidigt med denna anmälan skickas gällande anmälningsavgift enligt ert prospekt. Jag har också kontrollerat att det finns plats kvar på önskat läger.
Resterande del av lägeravgiften förbinder jag mig att erlägga senast två veckor före lägrets början.

Avbeställning/återbud och avbruten lägervistelse mm

Vid ev avbokning före 1 april återbetalas halva anmälningsavgiften inom 14 dagar.
Avbokas lägervistelse senare än ovan angivits är anmälningsavgiften förverkad.
Jag har alltid rätt att överlåta min lägerplats till annan person som uppfyller lägrets krav vad beträffar ålder, ridvana etc.

Om jag avbryter påbörjad ridlägervistelse pga sjukdom eller annan orsak, som arrangören inte råder över, återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.
Om tvist uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och man inte kan enas under pågående läger ska parterna snarast vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden – ARN. Sveriges Ridlägers Riksförbund, SRR, är tacksamma för en kopia på anmälan som skickats till ARN.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtaganden utan måste ställa in/avbryta ett läger återbetalas inbetald avgift i sin helhet, eller den del som ev återstår vid en avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 14 dagar.

Anmälan till ridläger
* måste fyllas i
      Information om ridlägertider